Klienta cena i-Veikalā būs spēkā TIKAI pirkumiem iVeikalā. REĢISTRĒJIES ŠEIT

Jautā speciālistam!
Garantijas noteikumi

Garantijas noteikumi

 

1.Visām Pārdevēja pārdotajām Precēm, tiek piemērots ražotāja noteiktais garantijas termiņš. Patērētājam (fiziskajām personām) ir tiesības pieteikt pretenziju par nekvalitatīvu preci/pakalpojumu 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes/pakalpojuma saņemšanas dienas.

 

2.Pārdevēja dotais garantijas termiņš ir ierobežots ne tikai ar 1.punktā noteikto laiku, bet arī ar Preces nolietojumu, t.i. transportlīdzekļa nobraukumu kilometros, darba stundām u.c., kuru nosaka ražotājs.

 

3.  Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām Precēm ir atšķirīgs. Informāciju par ražotāja garantijas termiņu Jūsu iegādātajai Precei meklējiet Preces iepakojumā vai vaicājiet pēc tā GROS AUTO darbiniekam.

 

4. Ja ražotājs Precei ir noteicis garantijas termiņu, kas ir lielāks par Pārdevēja doto garantijas termiņu, pretenzijas par Preces kvalitāti varat pieteikt pie Pārdevēja ražotāja noteiktajā garantijas laikā kopš Preces iegādes brīža.

 

5.  Garantijas nosacījumi ir spēkā, ja tiek uzrādīts Pirkuma/Pasūtījuma apliecinošs dokuments (čeks, pavadzīme vai kvīts) un Prece ir uzstādīta atbilstošā autoservisā, ievērojot ražotāja prasības.

 

6.   Garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:

-Precei ir garantijas plombu un/vai sērijas numuru bojājumi, vai arī Pircējs pašrocīgi ir mēģinājis novērst radušos bojājumu.

-Bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce u.c. nepārvaramos (force majeure) apstākļos).

-Izmantotas nestandarta rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (eļļa, filtri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis vai tā nav atbilstoša lietošanai ar konkrēto Preci, kā rezultātā radies Preces bojājums.

-Bojājums radies no barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstības ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru iedarbības rezultātā (putekļi, mitrums).

-Bojājums radies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā.

-Bojājums radies Preces neuzmanīgas ekspluatācijas rezultātā.

-Bojājums transportlīdzekļa degvielas apgādes sistēmā un izplūdes gāzu izvades sistēmā radies nekvalitatīvas degvielas izmantošanas rezultātā.

-Bojājumi piekares daļās vai stūres mehānismā radušies neuzmanīgas vadīšanas rezultātā uz nelīdzena ceļa vai saistīti ar sitienu slodzi pa automašīnas detaļām.

-Ir troksnis bremzēs (čīkstoņa, gaudošana).

-Ir ārējie bojājumi apgaismes ierīču stiklā vai korpusā.

-Nav veikta regulārā servisa apkope (attiecas uz Precēm, kurām tāda ir nepieciešama).

-Prece izmantota citiem mērķiem, nekā tā paredzēta.

-Prece ir uzstādīta pašrocīgi vai autoservisā bez atbilstoša aprīkojuma.

 

7.  Prece, kurai nav garantijas:

-Savilcēji un žņaugi;

-Vadu savienojumi, uzgriežņi;

-Auto aerosoli;

-Hermētiķi;

-Auto un motora kosmētika;

-Līmes un izolācijas lentes;

-Autospuldzes un lampiņu ligzdas;

-Riepu remontmateriāli;

-un citām Precēm, ja Preces bojājums saistīts ar tās nodilumu.

 

8.  Iestājoties garantijas gadījumam, Pircējam jāsaņem oficiāls rakstveida slēdziens no autoservisa, kurā rezerves daļa uzstādīta. Uz uzņēmuma veidlapas rakstītā slēdzienā norādāmā informācija:

-Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;

-Pakalpojuma pasūtītāja vārds, uzvārds vai nosaukums;

-Transportlīdzekļa marka, dzinēja tips;

-Konkrētās detaļas uzstādīšanai izpildītie darbi un to izmaksas;

-Transportlīdzekļa identifikācijas numurs – VIN kods;

-Maksājuma dokuments, kas apstiprina autoservisa pakalpojumu izmaksas (kases čeka kopija);

-Autoservisa slēdziens par detaļas darbnespēju un tās cēloņiem.

 

9. Pircējs aizpilda garantijas pieteikumu Preces atgriešanai, kas ir pieejams interneta veikalā igrosauto.lv vai Pārdevēja tirdzniecības vietās. Aizpildot garantijas pieteikumu, Pircējs norāda pamatojumu, kāpēc vēlas atgriezt vai apmainīt Preci.

 

10. Ja Prece ir iegādāta ar interneta veikala igrosauto.lv starpniecību, tad Pircējs nodrošina Preces,  garantijas pieteikuma un Preces uzstādījušā autoservisa saņemtās dokumentācijas (ja attiecīgajā gadījumā tā ir nepieciešama) nogādāšanu un iesniegšanu Pārdevēja juridiskajā adresē.

 

11.  Ja Prece ir iegādāta Pārdevēja patstāvīgajās tirdzniecības vietās, tad Pircējs nodrošina Preces,  garantijas pieteikuma un Preces uzstādījušā autoservisa saņemtās dokumentācijas (ja attiecīgajā gadījumā tā ir nepieciešama) nogādāšanu un iesniegšanu Pārdevēja juridiskajā adresē vai Preces iegādes vietā.

 

12. Kāda no 8. un 9. punktos minēto dokumentu un/vai garantijas dokumentu iztrūkums un/vai neatbilstoša un/vai nepareiza aizpildīšana var būt par pamatu garantijas gadījuma izskatīšanas atteikumam.

 

13.  Preces, kurām garantija netiek izskatīta, ja Prece ir noņemta no automašīnas un nav pieejams oficiāls autoservisa rakstveida slēdziens uz uzņēmuma veidlapas par Preces darbnespēju un tās iemesliem:

-Amortizatori;

-Elektrodaļas;

-Pusass šarnīri;

-Sajūgs.

 

14. Pārdevējs apmaina Preci, kurai bojājums vai defekts radies ražotāja vainas dēļ vai atgriež Pircējam samaksātos naudas līdzekļus.

 

15.  Gadījumā, ja ekspertīzes rezultātā tiek atklāts, ka Preces kvalitātes trūkumi nav radušies Pārdevēja vai ražotāja vainas dēļ, ekspertīzes izdevumi jāsedz Pircējam.

 

16.  Par Preces kvalitāti saņemtās pretenzijas Pircējs un pārdevējs risinās pārrunu ceļā. Gadījumā, ja puses nav vienojušās pārrunu ceļā, visi strīdi tiks izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

 

17.   GROS AUTO kontaktinformācija garantijas gadījumu iesniegšanai:

 

-rakstot uz elektroniskā pasta adresi: birojs@grosauto.lv vai  autodalas@grosauto.lv

 

 

-ieniedzot jebkurā GROS AUTO veikalā un/vai autoservisā

 

-sūtot informāciju uz pasta adresi: Zemzaru iela 1, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167;

 

-rekvizīti: SIA “GROS AUTO GRUPA”, reģ. Nr. 40102021499, juridiskā adrese:Zemzaru iela 1, Mārupe,

 

Mārupes novads, LV-2167.

 

 

 

18.  GROS AUTO saglabā tiesības jebkurā brīdī grozīt, precizēt un aktualizēt garantijas noteikumus, informāciju

 

publicējot GROS AUTO mājas lapās  www.grosauto.lv  un/vai www.igrosauto.lv